مبین پرداز پیشگامان اصفهان

مبین پردازمبین پرداز پیشگامان اصفهان در راستای نیاز کشور فعالیت خود را در بستر طراحی وبسایت ، طراحی اپلیکیشن ، خط تلفن ابری ، سامانه پیامک آغاز نموده است.

مراحل اجرای پروژه طراحی وبسایت توسط تیم فنی و مهندسی مبین پرداز :

طراحی وبسایت
تکمیل فرم

ثبت در خواست توسط شما

با تکمیل فرم نیاز خود را به تیم فنی و مهندسی مبین پرداز اعلام نمایید

تکمیل فرم

بررسی توسط کارشناسان

فرم دریافت شده توسط کارشناسان مبین پرداز بررسی میگردد

تایید مدیریت واحد

تایید توسط مدیر واحد طراحی سایت

پس تایید کارشناسان، مدیریت مبین پرداز واحد طراحی وبسایت کنترل نهایی را انجام میدهد

اعلان

اطلاع رسانی به مشتری

اطلاع رسانی جهت بررسی شما از طریق ایمیل و پیامک از سمت تیم فنی و مهدنسی مبین پرداز انجام میگردد

تایید مشتری

دریافت تاییده از مشتری

نظر و تاییده شما برای تیم مبین پرداز اهمیت دارد و پس از تاییده اقدام میگردد

شروع کار

شروع کار

پروژه توسط مدیریت مبین پرداز به کارشناس مربوطه ارجاع داده میشود و کارشناس اقدام مینماید

تایید مشتری

دریافت تاییده از شما

نظر و تاییده شما برای تیم مبین پرداز اهمیت دارد و پس از تاییده وبسایت تحویل میگردد و هزینه دریافت میشود

تحویل وبسایت به شما