مبین پرداز پیشگامان اصفهان

ارتباط با مبین پرداز پیشگامان : 02191097170 – 09138900665

نرم افزار مشتری مداری (CRM)

جذب مشتری و نگهداری مشتری

ارتباط موثر با مشتری

راهکارهای اساسی مشتری مداری

نوع درخواست*
نرم افزار

تعرفه های شبکه

باتوجه به شرایط و نوع فعالیت قیمت نرم افزار مشتری مداری پس از تکمیل فرم امکان پذیر است.

به بالا بروید